Dış ticaret faaliyetleri bulunan kurumların yasal zorunluluk olarak almaları gereken birçok belge bulunmaktadır. Bu belgelerin temini özellikle kamu kurumlarının uzağında bulunan firmalar için sorun oluşturmaktadır. Sıkı bir takip ve titizlik isteyen bu işlemler için Başarı Müşavirliğin uzman ekibi Ankara’da ciddi bir deneyim kazanmıştır.

Bununla birlikte Başarı Müşavirliğin uzman ekibi, özellikle ithalatçılar ve ihracatçılar için ciddi bir yük oluşturan vergiler için sağlanan devlet teşvikleri konusunda da 26 yıllık bir deneyime sahiptir. Oldukça detay içeren ve sıkı bir mevzuat takibi gerektiren bu işlemlerde firmalar büyük sıkıntılar yaşamakta ve bu nedenle söz konusu teşviklerden yararlanamamaktadırlar.

Ülke ekonomisine katkıda bulunan bu saygın kuruluşların, tüm bu süreçlerde doğru yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Size önerimiz, söz konusu işlemlerin uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülmesi için Başarı Müşavirlik’e ulaşmanızdır.


Hizmet Sürecimiz

Hizmet sürecimiz her biri alanında uzman çalışanlarımız tarafından titizlikle yürütülen 4 aşamadan oluşmaktadır.

 • Analiz

  Analiz

  Sizlerden gelen talep ve başvurular, uzmanlık alanına göre ilgili çalışanlarımızca incelenerek değerlendirme sürecine alınır.

 • Planlama

  Planlama

  Değerlendirilen başvurulara yönelik iş ve işlemler planlanır. Planlamada; sizlerin isteklerine uygun, işi en doğru ve optimum sürede gerçekleştirmeye yönelik esnek iş çözümleri üretilir ve sizlerle paylaşılır.

 • Uygulama

  Uygulama

  Başvuruların tamamlanıp işlem sonuçlanıncaya kadar geçen uygulama sürecindeki tüm işlemler uzmanlarımız tarafından dikkatle takip edilir, size her bir aşamada anında detaylı olarak bilgi verilir.

 • Sonuçlandırma

  Sonuçlandırma

  Tamamlanan başvurulara ait tüm bilgi ve belgeler sizlerle anında paylaşılır ve veritabanımızda arşivlenir.

Hizmetlerimiz

Başarı Müşavirlik olarak verdiğimiz temel hizmetlerle ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak ya da burada yer almayan bir hizmet hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırıma özendirerek istihdamı artırmak ve sanayinin gelişmesini sağlamak amacıyla KDV muafiyeti, faiz desteği gibi devlet desteklerinden yararlanılması için düzenlenen belgedir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)

İhraç ürünlerinin üretimi için gerekli olan yurtiçi/yurtdışı alımlarda hammadde, ambalaj malzemeleri için gümrük vergisi ve/veya KDV muafiyeti sağlamak amacıyla düzenlenen ihracatı teşvik belgesidir.

İTHAL LİSANSI (KOTA)

Bazı tarım/işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili anlaşmalar- serbest ticaret anlaşmaları kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgedir.

KONTROL BELGESİ

İthal ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun kontrol edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

İŞGÜM KONTROL BELGESİ

İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen benzen, toluen, tiner gibi solvent içeren kimyasalların ithalatında gümrük mevzuatı gereği alınması gereken zorunlu belgedir.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ (HİİB)

Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla düzenlenen belgedir.

GÖZETİM BELGESİ

İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların, ithalat miktarlarının ve değerlerinin izlenebilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

KAPASİTE RAPORU

Üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının, mevcut makine parkı, işgücü ve yıllık üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara, gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan, gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

İhracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim gerek pazarlama aşamalarında destekleyen, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olan ve rekabet gücü kazanmalarını sağlayan (10) on farklı kapsamdaki desteklerdir.

KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin artmasını, bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlamak amacıyla uygulanan destekleme modelleridir.

BÜYÜKELÇİLİK / KONSOLOSLUK ONAYI

İhracat yapan kuruluşların, ihraca konu ürünlerine ait ticari evraklarını, ihracat yapmadan önce ilgili konsolosluktan onaylatmasıdır.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ (DFİF)

Tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla, hazırlanmış olan ihracat iadesi yardımlarıdır.

ŞEKER HAKEDİŞ BELGESİ

İhracatı gerçekleştirilen şekerli mamul ürünlerinin karşılığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı’ndan C Şekerini alabilmeleri amacıyla düzenlenen belgedir.

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZNİ

Yurtiçinde üretimi olmayan kullanılmış makinaların izin alınmadan, yurtiçinde üretilen makinaların ise üreticilerine sorulduktan sonra, itiraz olmaması halinde ithalatının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenen belgedir.

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak, vergi resim harç istisnasından faydalanmak için alınan belgedir.

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancıların, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği almaları gereken izindir.

CİTES BELGESİ

Nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla türlerin ve türlere ait örneklerin ihracatının kontrol altına alınmasını düzenleyen ve gümrük idarelerine sunulması gereken zorunlu belgedir.

RADYASYON SERTİFİKASI

Gıda ürünlerinin, insan sağlığı açısından kabul edilebilir orandan fazla radyasyon içermediğini veya radyasyonsuz olduğunu kanıtlamak amacıyla düzenlenen belgedir.

EPDK UYGUNLUK YAZISI

Akaryakıt haricinde kalan dökme veya paket halindeki kimyasalların temininde Bakanlıktan alınması gereken uygunluk yazısıdır.

TURİZM İŞLETME BELGESİ

Turizm tesisin tür ve varsa sınıfı için yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapıldığında işletmeye geçiş aşamasında verilen belgedir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ

Turizm Tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik kapsamında nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgedir.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ / GTİP TESPİTİ

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, yazılı talep üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerince verilen idari karardır.

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren belgedir.

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNDE UYGUNLUK YAZISI

Tanımları ve gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Sivil Hava Taşıtlarının, serbest dolaşıma giriş ve geçici ithalat rejimine tabi tutulması halinde gümrük idarelerince talep edilen ve Bakanlıktan alınan uygunluk yazısıdır.

KATI YAKIT İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

Katı maden yakıtlarının (kömür, linyit, antrasit…) ithalatını yapacak olan firmaların, zorunlu olarak Bakanlıktan alması gereken kayıt belgesidir.

METAL HURDA İTHALATÇI KAYIT BELGESİ

Metal hurdaları eriterek işlem yapan sanayiciler ile metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle, kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere, ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan lisans veya geçici çalışma izni almış olan sanayicilerin, bu kapsamda ithalat yapabilmeleri için Bakanlıktan alınması gereken kayıt belgesidir.